Програм рада ученичког парламента

Ученички парламент организује се у последња два разреда основне школе ради:
- давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаствним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
- разматрање односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника;
- обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.
Циљ активности је подстицање толеранције, активизма и креативности код ученика.
Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.
По правлнику о раду Ученичког парламента предвиђено је да буде организован само у последња два разреда, али ми смо се одлучили да радимо у проширеном саставу како би се ученици укључивали у питања која се баве организацијом школског живота и рада. 
Парламент се бира сваке школске године и има председника, заменика председника и записничара.
Представници су у обавези да о свим садржајима, идејама, закључцима обавештавају своје Одељенске заједнице.
Руководиоци овим телом су председник Ученичког парламента и чланови Тима наставника координатора за Ученички парламент.
Парламент ће одржати седам радних састанака, а бавиће се питањима и задацима који су од општег интереса за целу школу, а посебно од интереса и значаја за ученике. Састанци ће се одржавати у термину од 13.15 до 14.00 часова, у месецима који су назначени у Програму рада овог тела.

О раду парламента се редовно обавештава највиши стручни орган школе – Наставничко веће.

Координатор : Мирјана Вуксановић

Радионице ученичког парламента

Слике радионица

Трибина – Развијамо безбедносну културу у школи

Слике са трибина.

Радионица ученичког парламента Децембар 2018. 

Дан заљубљених.

Дан ружичастих мајица.

ФИНПИС

Активности Ученичког парламента у току првог полугодишта 2019/20. године